Algemene voorwaarden en privacybeleid

Onderstaande Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door Hout en Plaathandel B.V. ten behoeve van de webshop www.houtenplaathandel.nl

Identiteit van houtenplaathandel.nl

Hout en plaathandel B.V.
Postbus 49 /  De Wieken 50
1777 ZG / 1777 HT / Hippolytushoef
K.V.K. nummer: 56438893
B.T.W. nummer: 8521257420B01
Bankrekeningnummer: NL 33 INGB 006 3288 34
Algemeen e-mail: info@houtenplaathandel.nl
Verkoop e-mail: verkoop@houtenplaathandel.nl

Informatie: 0227-592272

Toepassing

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van www.houtenplaathandel.nl en op elk tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen houtenplaathandel.nl en consument. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van de algemene voorwaarde op de website www.houtenplaathandel.nl ter beschikking gesteld.

Levering / levertijden / risico

De opgegeven bestelling kan (indien voorradig) in de meeste gevallen binnen 2 werkdagen geleverd worden. Hiervan afwijkende levertijden zullen in overleg plaatsvinden, eventueel via de wijzigingen in orderstatus. Indien een bestelling niet kan worden geleverd binnen de overeengekomen levertijd, heeft de consument het recht om na een wachttijd van 30 dagen de bestelling kosteloos te annuleren. Dit geldt niet voor goederen die op speciale bestelling van de afnemer worden geleverd.

Onze producten worden in heel Nederland geleverd met als uitzondering de Waddeneilanden (kan eventueel in overleg als de klant de kosten betaald voor het vervoer). De goederen worden, indien mogelijk, voor de algemene voordeur, stoep of parkeervak afgeleverd. Indien het niet mogelijk is om voor de deur af te leveren, zal de bestelling zo dicht mogelijk bij het afleveradres worden bezorgd. De leveringen worden verpakt in krimpfolie en verzonden op weggooi pallets, op pallets is geen statiegeld tegoed. De klant dient zelf de pallets af te voeren in de daarvoor bestemde afvalcontainer.

Levering binnen de gemeente Hollands Kroon is gratis. Voor orders buiten de gemeente Hollands Kroon onder de € 300.- (incl. BTW) rekenen wij € 30,00 verzendkosten tenzij anders vermeldt, voor de Waddeneilanden in overleg. Op de dag van levering dient er iemand aanwezig te zijn om de bestelde goederen op het afleveradres in ontvangst te nemen. Na het plaatsen van de goederen zijn alle risico’s op beschadiging c.q. diefstal van het geleverde voor rekening van de ontvanger. Belangrijk is om het e-mail adres en telefoonnummer op te geven bij de bestelling zodat wij de klant kunnen informeren omtrent de leveringsdag.

Betalingen

Betalingen altijd vooraf met het systeem van Ideal. Na het voldoen van de betaling kan de bestelling als akkoord worden gemeld, www.houtenplaathandel.nl gaat dan over tot levering aan de klant.

Herroepingsrecht

In Nederland geldt een wettelijk vastgelegde zichttermijn van 7 dagen. Het termijn van 7 dagen gaat in op de dag van ontvangst van het product door of namens de consument. Binnen deze termijn kunt u de bestelling zonder opgave van redenen annuleren. Dit kunt u schriftelijk doen (een e-mail bericht naar info@houtenplaathandel.nl is voldoende) of door de producten retour te zenden (met duidelijke vermelding van het ordernummer). Wijze van retourneren wordt ten allen tijde via e-mail door www.houtenplaathandel.nl aangegeven.

Zorg ervoor dat het pakket gesloten is zoals het is aangeboden, open pakketen kan www.houtenplaathandel.nl niet retourneren. Mochten de producten beschadigd of gebruikt zijn, dan wordt u daarvoor een wettelijk vastgesteld bedrag in rekening gebracht. U kunt dit voorkomen indien u de producten uitsluitend test zoals u dat in een winkel zou doen, en ongebruikt en in de originele verpakking retourneert. De totale kosten van een retourzending zijn ten alle tijde voor rekening van de klant. Indien de klant een bedrag betaald heeft, houtenplaathandel.nl dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Van retourzending uitgesloten

Producten die volgens opgave van de klant zijn gemaakt of speciaal zijn besteld, ondubbelzinnig zijn aangepast aan de persoonlijke eisen van de klant, of producten die op grond van hun aard niet geschikt zijn voor retourzending, kunnen niet retour genomen worden, tevens kunnen deze artikelen niet geannuleerd worden.

Garantiebepaling

De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten eerst omruilen. Als het omgeruilde product gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren. Garantie termijnen kunnen worden opgevraagd bij de fabrikant van het product. Producten die voorzien zijn van een grondverf laag dienen binnen 2 maanden voorzien te zijn van een aflak laag. Verwerkt de producten volgens de verwerkingsvoorschriften op www.houtenplaathandel.nl indien u het recht op garantie wil houden. Alle garanties komen te vervallen indien blijkt dat enig gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, dan wel door derden wijzigingen zijn aangebracht of getracht zijn aan te brengen aan het geleverde. De garanties komen ook te vervallen indien het geleverde aangewend wordt voor onjuiste doeleinden. Geschillen omtrent eventuele ontstane gevolgschades zullen altijd ter beoordeling van de fabrikant zijn, www.houtenplaathandel.nl is hiervoor nimmer aansprakelijk te stellen.

Aanbiedingen / prijzen / offertes

Alle door www.houtenplaathandel.nl aangeboden prijzen zijn vrijblijvend tenzij anders is overeengekomen dan wel vermeld op de internetsite van www.houtenplaathandel.nl. Als blijkt dat naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen begrijpelijk is dat de aanbieding of offerte (of een onderdeel daarvan) een kennelijke vergissing bevat, kan www.houtenplaathandel.nl niet aan zijn aanbieding en/of offerte gehouden worden. www.houtenplaathandel.nl kan zijn aanbieding steeds herroepen, zelfs indien in het aanbod een vaste termijn voor aanvaarding daarvan is vermeld. Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW , tenzij anders aangegeven. Alle aanbiedingen duren zolang de voorraad strekt of tot het moment waarop enige aanbieding niet meer vermeld staat op de internetsite van www.houtenplaathandel.nl.

Reclames

De consument is verplicht het geleverde op moment van aflevering te onderzoeken op eventuele gebreken en inhoud. Eventuele gebreken en/of tekorten dienen binnen 24 uur na aflevering schriftelijk aan www.houtenplaathandel.nl te worden gemeld (of via verkoop@houtenplaathandel.nl) en dienen voorzien te zijn van klant- en factuurnummer, indien men dit niet doet vervalt het recht op garantie. Vooraf beschadigde verpakkingen, dient men niet te accepteren. Indien een gebrek niet direct zichtbaar is, dient deze alsnog binnen drie dagen na ontdekking gemeld te worden volgens de hiervoor beschreven manier. Gebreken die buiten de garantie vallen kunnen ter beoordeling c.q. herstel worden aangeboden aan www.houtenplaathandel.nl. Deze zullen echter niet kosteloos in behandeling worden genomen.

Eigendomsvoorbehoud

Tot het moment dat de koopprijs volledig is ontvangen door www.houtenplaathandel.nl, blijft www.houtenplaathandel.nl volledig eigenaar van de geleverde goederen, dit geld alleen voor producten die speciaal voor de klant zijn gefabriceerd.

Aansprakelijkheid

Indien er gebreken worden geconstateerd aan de door www.houtenplaathandel.nl geleverde goederen, gaan de onder garantiebepalingen vermelde voorwaarden in werking. Indien de schade te wijten is aan opzet en/of grove schuld en/of oneigenlijk of onoordeelkundig gebruik dan wel verwijtbaar handelen, zal www.houtenplaathandel.nl niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enige ontstane schade.

Overmacht

Buiten hetgeen omtrent overmacht in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, vallen alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop www.houtenplaathandel.nl geen invloed kan uitoefenen, onder overmacht. Hierbij inbegrepen zijn eventuele stakingen binnen het bedrijf www.houtenplaathandel.nl. Indien er van overmacht sprake is, zullen alle overeenkomsten die gesloten zijn, voor onbepaalde tijd (met een maximum van 2 maanden) worden opgeschort.

Toepasselijk recht

Bij overeenkomsten met zakelijke klanten, rechtspersonen van het openbaar recht of publiekrechtelijk bijzonder vermogen, zijn alle juridische geschillen die voortkomen uit deze zakelijke relatie, met inbegrip van geschillen over wisselkoersen en cheques, onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbank in de plaats waar de verkoper is gevestigd.

Van toepassing is het Nederlands recht. Het Weens koopverdrag is uitgesloten. www.houtenplaathandel.nl behoudt zich het recht voor om naarmate het inzicht veranderd of andere (wettelijke) omstandigheden dit noodzakelijk maken, deze algemene voorwaarden zonder verdere mededeling aan te passen.

 

Privacybeleid

Hout en plaathandel,
gevestigd aan de Wieken 50 1777 HT Hippolytushoef,
is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Hout en plaathandel
de Wieken 50
1777 HT Hippolytushoef
0227592272
www.houtenplaathandel.nl

D. den Hollander is de Functionaris Gegevensbescherming van Hout en plaathandel.
Hij is te bereiken via info@houtenplaathandel.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hout en plaathandel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Hout en plaathandel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Hout en plaathandel analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Hout en plaathandel volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
– Hout en plaathandel verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Hout en plaathandel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dit betreft persoonsgegevens, personalia, adres, enzovoort.

Delen van persoonsgegevens met derden
Hout en plaathandel verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hout en plaathandel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Hout en plaathandel gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Hout en plaathandel gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hout en plaathandel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@houtenplaathandel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Hout en plaathandel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Hout en plaathandel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@houtenplaathandel.nl. Hout en plaathandel heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
– SPF en DMARC zijn twee internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
– DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Hout en plaathandel behoudt zich het recht dit privacybeleid te allen tijde te kunnen wijzigen.